Ogólne warunki handlowe

 

Poniższe ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) obowiązują dla wszystkich umów oraz innych relacji handlowych, które firma Wentronic GmbH (zwana dalej sprzedawcą) uzgadnia z naszymi klientami oraz innymi partnerami biznesowymi (zwanymi dalej nabywcami) w celu dostawy towarów, zapewnienia świadczeń oraz realizacji innych uzgodnień.

 

1. Zakres obowiązywania

1.1 Sprzedawca realizuje dostawy dla przedsiębiorców wyłącznie w rozumieniu § 14 KC. Oznacza to, że sprzedawca realizuje dostawy nie do konsumentów, lecz tylko do osób, które złożyły u sprzedawcy zamówienie w ramach wykonywania ich czynności biznesowych lub samodzielnych zawodowych. Każdy nabywca zapewnia, że składa u sprzedawcy tylko zamówienia zgodne z wykonywaniem swoich czynności biznesowych lub samodzielnych zawodowych i dlatego będąc nabywcą występuje względem sprzedawcy jako przedsiębiorca w rozumieniu § 14 KC.
1.2 Obowiązują wyłącznie te OWH. Jednoznacznie nie stosuje się innych warunków nabywcy. Inne warunki nabywcy nie obowiązują również wtedy, gdy sprzedawca nie odrzuci ich specjalnie w poszczególnych przypadkach. Inne warunki handlowe nabywcy obowiązują tylko wtedy, gdy sprzedawca w danym przypadku wyrazi na nie zgodę na piśmie.  
1.3 OWH sprzedawcy stają się elementem przyszłych transakcji handlowych w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy, jeżeli najpóźniej w potwierdzeniu zlecenia nastąpiło odniesienie do takiego obowiązywania.

 

2. Zawarcie umowy, oferty, ceny i wykorzystanie danych towarów

2.1 Umowa zostaje zawarta, jeżeli sprzedawca prześle nabywcy po złożeniu przez niego zamówienia odpowiednie potwierdzenie zlecenia.
2.2. Wszystkie oferty cenowe są podane netto i traktowane są jako cena z magazynu w Brunszwiku plus ustawowy podatek obrotowy.
2.3 Jeżeli nie uzgodniono jednoznacznie inaczej, oferty sprzedawcy są niewiążące oraz niezobowiązujące, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiednich zmian cen.
2.4 Opisy i dane techniczne odpowiadają informacjom producenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian.
2.5 Nabywca może wykorzystywać treści z katalogów i ofert online sprzedawcy (np. opisy, dane i ilustracje towarów) – również we fragmentach – tylko po udzieleniu wyraźnej zgody przez sprzedawcę. Taka zgoda jest traktowana jako bezpośrednio wycofana, jeżeli nabywca nie nabywa (już) danego towaru wyłącznie od sprzedawcy.

 

3. Dostawa, terminy i utrudnienia w dostawie

3.1 Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia zamówionego towaru. Obowiązek przyjęcia jest obowiązkiem głównym. Jeżeli nabywca odmówi przyjęcia w sposób nieuzasadniony, sprzedawcy przysługują w szczególności wszystkie prawa na podstawie §§ 280 i nast. KC.
3.2 Podane terminy i daty dostawy są tylko orientacyjne i dlatego traktuje się je wyłącznie jako uzgodnione ogólnie (terminy w przybliżeniu).
3.3 Dostawy częściowe są dozwolone. Towar tymczasowo wyprzedany jest automatycznie oznaczany jako zaległość i dostarczany później, jeżeli nabywca nie odrzuci jednoznacznie takiej możliwości. Jeżeli wartość całkowita zaległości wynosi 50,00 euro lub więcej, dodatkowa dostawa jest realizowana bez naliczania kosztów wysyłki i opakowania. Jeżeli wartość zaległych towarów koniecznych do dostarczenia jest mniejsza niż 50,00 euro, naliczane są koszty wysyłki i opakowania. W przypadku dodatkowej dostawy za granicę koszty wysyłki i opakowania są naliczane zawsze.
3.4 Nieprzewidziane lub niezawinione przez sprzedawcę utrudnienia w dostawie, na przykład siła wyższa, strajk, zakłócenia robocze w zakładzie własnym lub u poddostawcy, problemy z transportem itd. uprawniają sprzedawcę do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania utrudnienia lub do częściowego bądź całkowitego odstąpienia od umowy. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym nabywcę i zrekompensuje mu zrealizowane już świadczenia wzajemne.

 

4. Wysyłka, przeniesienie ryzyka, opłata pocztowa i opakowanie

4.1 Towar jest wysyłany za pośrednictwem wybranego przez sprzedawcę przewoźnika lub spedytora. Ryzyko przechodzi na sprzedawcę po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi lub spedytorowi, najpóźniej jednak po opuszczeniu magazynu sprzedawcy, również wtedy, gdy sprzedawca sam realizuje wysyłkę. Dlatego przy każdym zamówieniu nabywcy jest to wymagana przez niego sprzedaż wysyłkowa.
4.2 Na życzenie i na koszt nabywcy sprzedawca ubezpieczy towar przed ryzykiem transportowym
4.3 W przypadku wysyłki za granicę, w uzupełnieniu do niniejszych OWH sprzedawca ma tylko obowiązek udostępnienia towaru lub świadczenia „EXW (EX Works)”, zgodnie z Incoterms w obowiązującej wersji, jeżeli nie uzgodniono innego rodzaju zobowiązania do udostępnienia.
4.4 Koszty opłaty pocztowej i opakowania są naliczane nabywcy zawsze oddzielnie.

 

5. Płatność i zwłoka

5.1 Kwotę faktury należy zapłacić sprzedawcy bez potrąceń, o ile nie uzgodniono innego sposobu płatności, w formie niegotówkowej, bez względu na reklamacje z tytułu wad, od razu po przesłaniu faktury. Jeżeli ze strony nabywcy wystąpi zwłoka, możliwe jest naliczenie mu odsetek za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej danej bazowej stopy odsetkowej oraz 5,00 euro za każde upomnienie pisemne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udokumentowania szkody rozszerzonej.
5.2 Płatność jest traktowana jako dokonana, jeżeli sprzedawca dysponuje kwotą. Płatność czekiem jest wykluczona.
5.3 W przypadku klientów korzystających z polecenia zapłaty SEPA sprzedawca może przesłać nabywcy powiadomienie (Pre-Notification) kiedy i jaką kwotę pobierze z konta bankowego nabywcy, w terminie minimalnym, czy najpóźniej jeden dzień roboczy (24 godziny) przed pobraniem.
5.4 Faktury nabywcy dotyczące usług i zamówień specjalnych stają się wymagalne bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu.
5.5 Pierwsze dostawy realizowane są za pobraniem lub po wpłaceniu zaliczki.
5.6 Jeżeli nabywca zwleka ze zrealizowaniem jakichkolwiek zobowiązań płatności na rzecz sprzedawcy, to wszystkie inne należności sprzedawcy względem nabywcy stają się natychmiast wymagalne.
5.7 Jeżeli nabywca zalega z płatnością, a sprzedawca dostarcza mu inny towar, to płatności ze strony nabywcy odnoszą się wyłącznie do ostatnio dostarczonego towaru tylko z tego powodu, że sprzedawca w innej sytuacji pod żadnym pozorem nie dostarczyłby innego towaru nabywcy.
5.8 W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia sprzedawca może wnosić przeciwko nabywcy roszczenia odszkodowawcze wraz z roszczeniami dotyczącymi utraconego zysku. Szkoda wraz z utraconym zyskiem wynosi co najmniej 10% ceny zakupu plus ustawowy podatek obrotowy, przy czym nabywca może udokumentować, że szkoda była mniejsza. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udokumentowania wyższej szkody.
5.9 Kompensacja jest możliwa tylko w przypadku niepodważalnych lub stwierdzonych prawnie należności nabywcy. Nabywca może korzystać z prawa wstrzymania tylko wtedy, gdy jego podstawę stanowi ten sam stosunek umowny.

 

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Sprzedawca dostarcza towar nabywcy zawsze z zastrzeżeniem własności.
6.1.1 To zastrzeżenie własności ma taką formę, że towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty ceny kupna na rzecz sprzedawcy (zwykłe zastrzeżenie własności).
6.1.2 Nabywca, mimo braku własności, jest jednak uprawniony do modyfikowania lub odsprzedawania dostarczonego towaru w ramach prawidłowych transakcji handlowych (dozwolone jest zastawianie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz uzgodnienie zakazu cesji), o ile nie znajduje się w stanie zwłoki. Należności nabywcy z odsprzedaży, modyfikacji lub ze względu na inny powód prawny (ubezpieczenie, niedozwolone działanie) dotyczące towaru (w tym wszystkie należności z bieżącego rachunku bankowego) nabywca już teraz ceduje w całości na rzecz sprzedawcy, który niniejszym przyjmuje cesję. Sprzedawca upoważnia nabywcę nieodwołalnie do pobierania scedowanych należności na jego rachunek we własnym imieniu (przedłużone zastrzeżenie własności).
6.1.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekształcenia zastrzeżenia własności na mocy porozumienia z nabywcą również na zabezpieczenie obejmujące wszystkie obecne i przyszłe należności.
6.2 Modyfikacja lub montaż następują zawsze na rzecz sprzedawcy, jednak bez zobowiązania dla niego. Jeżeli prawo sprzedawcy do (współ)własności przez połączenie lub powiązanie, to już teraz uzgadnia się, że (współ)własność nabywcy do jednolitej rzeczy przechodzi na sprzedawcę proporcjonalnie (wartość faktury). Nabywca zachowuje prawo (współ)własności sprzedawcy bezpłatnie.
6.3 W przypadku ingerencji osób trzecich w towar zastrzeżony nabywca poinformuje o własności sprzedawcy i niezwłocznie go powiadomi. W przypadku niezgodnego z umową postępowania nabywcy – w szczególności zwłoki w płatności – sprzedawca z zastrzeżeniem wytycznych z §§ 323 lub 324 KC jest uprawniony do odbioru towaru z zastrzeżeniem oraz ewentualnie do żądania scedowania roszczenia o wydanie nabywcy wobec osób trzecich. Ponadto sprzedawca w takich przypadkach jest uprawniony do samodzielnego pobrania należności nabywcy wobec jego odbiorców. Na żądanie sprzedawcy nabywca jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy o swoich odbiorcach, o cesji, przekazania sprzedawcy informacji niezbędnych do realizacji swoich praw oraz do przedłożenia wymaganych dokumentów. Również sprzedawca jest uprawniony do powiadomienia odbiorców nabywcy o cesji.
6.4 Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia udzielonych mu zabezpieczeń na żądanie nabywcy według wyboru sprzedawcy w takim zakresie, w jakim realizowana na rynku wartość istniejących zabezpieczeń przekracza zabezpieczane należności o ponad 10%.

 

7. Cesja

7.1 Sprzedawca jest uprawniony do scedowania na osoby trzecie roszczeń przysługujących mu wobec nabywcy.
7.2 Prawa nabywcy wobec sprzedawcy nie podlegają przeniesieniu poza zakresem zastosowania § 354 a KH i nie wolno ich cedować na podmioty trzecie.

 

8. Wady i odpowiedzialność

8.1 Nabywca powinien zgłaszać reklamacje dotyczące dostarczonego towaru sprzedawcy pisemnie w ciągu 8 dni od dostarczenia towaru
8.2 W przypadku uzasadnionych reklamacji z tytułu wad sprzedawca ma prawo do usunięcia wad lub przyjęcia zwracanego towaru z uznaniem obliczonej kwoty lub do wydania zamiennika w odpowiednim terminie bądź do zrekompensowania nabywcy niższej wartości towaru.
8.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody nabywcy. To wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód nabywcy, które:
8.3.1 wynikają ze śmierci, obrażeń ciała lub utraty zdrowia z powodu zaniedbania obowiązków przez sprzedawcę lub celowego bądź rażącego zaniedbania obowiązków jednego z jego przedstawicieli prawnych lub poddostawców,
8.3.2 określane są jako szkody inne i wynikają z rażącego zaniedbania obowiązków przez sprzedawcę lub celowego bądź rażącego zaniedbania obowiązków jednego z jego przedstawicieli prawnych lub poddostawców,
8.3.3 wynikają z ustawy o odpowiedzialności za jakość produktu lub
8.3.4 zostały spowodowane naruszeniem istotnych dla umowy zobowiązań (tzw. zobowiązań kardynalnych). W przypadku szkód w rozumieniu pkt. 8.3.1 i 8.3.2 sprzedawca odpowiada w pełnej wysokości, a w przypadku szkód w rozumieniu pkt. 8.3.3 w wysokości ustawowej. W przypadku szkód w rozumieniu pkt. 8.3.4 sprzedawca odpowiada w przewidywalnym typowym dla umowy zakresie; przy czym odpowiada on do wysokości maksymalnie 2500 euro, a w przypadku szkód majątkowych do wysokości maksymalnie 1250 euro. Jeżeli sprzedawca odpowiada za przewidywalne typowe dla umowy szkody, jego odpowiedzialność za szkody pośrednie i szkody następcze jest wykluczona.

 

9. Informacja o ochronie danych

9.1 Sprzedawca zbiera i przechowuje dane klienta niezbędne do realizacji transakcji handlowej. Podczas przetwarzania danych osobowych nabywcy sprzedawca stosuje się do przepisów prawa o ochronie danych.
9.2 Nabywca wyraża zgodę wobec sprzedawcy, że będzie on przekazywał wybrane dane nabywcy anonimowo w celu analiz statystycznych do instytutu badania rynku GfK w Norymberdze, przy czym przekazanie i przetwarzanie tam danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.
9.3 Na żądanie sprzedawca uzyskuje zawsze informacje o zapisanych własnych danych i może nie wyrazić zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub zażądać ich skasowania.
9.4 Dokładniejsze szczegóły wynikają z oświadczenia o ochronie danych w witrynie internetowej sprzedawcy (czytaj tutaj).

 

10. Informacje na podstawie ustawy o bateriach (BattG)

Ponieważ sprzedawca sprzedaje baterie i akumulatory (lub urządzenia zawierające baterie i akumulatory), jest zobowiązany na podstawie ustawy o bateriach (BattG) do zachowania poniższych zasad względem nabywcy:
a) zużyte baterie i akumulatory mogą zostać odesłane do sprzedawcy lub zwrócone bezpłatnie bezpośrednio w pobliżu (np. w lokalnym punkcie sprzedaży detalicznej lub w komunalnych punktach zbiórki).  
b) Baterii i akumulatorów nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi, lecz użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów.
c) Symbol przekreślonego śmietnika oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno utylizować z odpadami domowymi. Symbole znajdujące się pod tym symbolem mają następujące znaczenie:

Pb: bateria/akumulator zawiera ołów
Cd: bateria/akumulator zawiera kadm
Hg: bateria/akumulator zawiera rtęć

 

11. Forma pisemna, miejsce wykonania, właściwość sądowa, wybór prawa, klauzula salwatoryjna

11.1 Dla każdej zmiany, anulowania lub uzupełnienia umów i/lub tych OWH obowiązuje wymóg formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany/anulowania wymogu formy pisemnej, z czego nie można rezygnować również w pojedynczych przypadkach.
11.2 Miejscem wykonania w odniesieniu do obowiązków sprzedawcy oraz nabywcy jest zawsze siedziba sprzedawcy (Brunszwik).  
11.3 Wyłączną właściwością sądową dla wszystkich sporów między sprzedawcą a nabywcą w przypadkach, jeżeli nabywca jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub posiada wyodrębniony majątek publiczno-prawny bądź jeżeli nabywca nie ma ogólnej właściwości sądowej na terenie Republiki Federalnej Niemiec, jest siedziba sprzedawcy (Brunszwik).
11.4 Dla wszystkich umów i niniejszych OWH zawsze i wyłącznie obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
11.5 Jeżeli jedno z postanowień umownych zawartych między sprzedawcą a nabywcą zostanie anulowane, przestanie obowiązywać lub nie będzie można go wykonać bądź nie będzie zawierać niezbędnych regulacji, to nie zmienia to skuteczności pozostałych postanowień umowy. Zamiast postanowienia anulowanego, nieskutecznego lub niemożliwego do wykonania bądź w celu uzupełnienia braku regulacyjnego obowiązuje dopuszczona prawnie regulacja, która jest najbardziej odpowiednia dla postanowień stron lub postanowień, jakie strony chciałyby uzyskać zgodnie ze znaczeniem i przeznaczeniem umowy, jeżeli zauważyłyby brak regulacyjny.

Wentronic GmbH 
Pillmannstraße 12 
38112 Brunszwik

Stan: lipiec 2016

 

Do pobrania jako PDF

ostatnio oglądane artykuły