Ochrona środowiska

 

Praktyczny podręcznik dotyczący oznaczeń źródeł światła

Energieetikett Haushaltslampenżarówki z etykietą energetycznąZ dniem 1 września 2013 r. wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie nr 874/2012/UE dotyczące oznaczeń źródeł światła. Rozporządzenie zawiera nowe obowiązki w zakresie danych umieszczanych na opakowaniu, które mają informować konsumenta o klasie efektywności energetycznej produktu lub o jego średnim zużyciu energii w kWh na 1000 godzin.

Obowiązek oznakowania wymaga naniesienia nowej etykiety energetycznej na opakowanie produktu. Nową etykietę energetyczną i związane z nią dokładniejsze dane dotyczące zużycia energii można otrzymać od firmy Wentronic w formie pliku CSV, zawierającego wszystkie istotne dane techniczne określonego artykułu.

 

Rozporządzenie obejmuje następujące produkty:

 

Lampe 1

Lampa/światło bezkierunkowe zasilane napięciem sieciowym

Lampe 2

Lampa/światło kierunkowe zasilane napięciem sieciowym

 

Lampe 3

Lampa/światło kierunkowe zasilane niskim napięciem

Lampe 4

Lampa/światło bezkierunkowe zasilane niskim napięciem

 

Zgodnie z naszą wiedzą obowiązkiem rozszerzonego oznakowania objęte są tylko te produkty, które importowano i poddano odprawie celnej po 01.09.2013. Produkty te muszą zostać poddane rozszerzonym testom zgodnie z rozporządzeniem nr 1194/2012/UE, co umożliwi ich wyposażenie w rozszerzoną etykietę energetyczną.

Z naszych aktualnych informacji wynika, że towary, które zostały wprowadzone przez naszą firmę do obrotu przed 01.09.2013, mogą, lecz nie muszą być opatrzone tymi danymi. Dotyczy to zarówno niezbędnych danych w katalogach, jak i na stronach internetowych.

Z myślą o łatwiejszym wskazaniu artykułów wymagających nowej etykiety firma Wentronic postanowiła wprowadzić precyzyjny podział. Stary numer artykułu nie będzie już stosowany. Następna wersja produktu będzie dostępna z nowym numerem artykułu. Chodzi tu wyłącznie o produkty objęte nowym rozporządzeniem UE i oznakowane odpowiednią etykietą energetyczną.

Uwaga: niniejszy podręcznik nie ma charakteru porad prawnych, lecz jest jedynie interpretacją dostępnych dyrektyw i rozporządzeń UE. W żadnym wypadku nie zastępuje on porady prawnej!

 


 

Unijne rozporządzenie dotyczące substancji chemicznych REACH

Unijne rozporządzenie dotyczące substancji chemicznych REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) reguluje m.in. stosowanie tzw. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy SVHC (Substances of Very High Concern) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PAH, których używa się często w produkcji gumy.

Firma Wentronic zna odnoszące się do tej kwestii wymagania przemysłu/handlu i zrealizowała już wiele projektów wymagających ścisłego unikania tych substancji. Jako przedsiębiorstwo handlowe razem ze współpracującymi z nami producentami nieprzerwanie dążymy do optymalizacji właściwości wszystkich naszych produktów, aby one same nie zawierały budzących wątpliwości substancji. Zgodnie z artykułem 3 rozporządzenia REACH (WE) 1907/2006 Wentronic nie jest ani producentem ani importerem tych substancji i nie wprowadza ich do obiegu. Nasze przedsiębiorstwo importuje do UE produkty gotowe (wyroby), w przypadku których zawartość substancji wymagających rejestracji może przekraczać 0,1% masy. Może tu chodzić o następujące substancje:

 

Nazwa Numer WE Numer CAS
Ftalan dibutylu 201-557-4 84-74-2
Ftalan benzylu-butylu 201-622-7 85-68-7
Ftalan di-2-etyloheksylu 204-211-0 117-81-7
Ftalan diizobutylu 201-553-2 84-69-5

 

W warunkach normalnych i przy użytku zgodnym z przeznaczeniem substancje te nie są uwalniane w stężeniu ocenianym jako szkodliwe dla zdrowia.

 


 

Utylizacja urządzeń elektrycznych (WEEE)

Europejska dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ma na celu zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. Producenci urządzeń elektrycznych i elektronicznych muszą oznaczyć swoje produkty specjalnym symbolem i nieodpłatnie przyjmować ich zwrot. Odpadów elektronicznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadkami domowymi, lecz przekazywać osobno za pośrednictwem lokalnych punktów odbioru do odpowiednich systemów gromadzenia i zwrotu. Firma Wentronic jest świadoma odpowiedzialności w tym zakresie i każdego dnia dba o przyjazną dla środowiska utylizację zużytych urządzeń i odpadów elektronicznych. Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze zużytych urządzeń elektrycznych fundacji Elektro-Altgeräte Register (EAR) pod numerem 82898622.

 


 

WEEE 2012/19/UE

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) została zmieniona w istotnych punktach w celu zwiększenia przejrzystości. Nowa dyrektywa 2012/19/WE weszła w życie z dniem 13.08.2012. Nie zmienia to nic w rejestracji i powiązanym z nią numerze rejestracyjnym firmy Wentronic GmbH. Wszystkie dotychczasowe obowiązki w zakresie oznakowań pozostają utrzymane. Produkty objęte dyrektywą WEEE należy trwale oznakować symbolem pojemnika na odpady wraz z umieszczonym niżej paskiem oraz jednoznacznym identyfikatorem producenta. Firma Wentronic GmbH przestrzega tego obowiązku w przypadku zarejestrowanych znaków towarowych, takich jak „Clicktronic”, „Cabstone”, „Tecxus”, „Goobay” czy „Fixpoint”. Zagraniczni partnerzy handlowi muszą samodzielnie sprawdzić stosowne okresy przejściowe i obowiązki w zakresie oznakowań w swoim kraju. Wdrożenie dyrektywy WEEE nie jest jednolicie uregulowane w całej UE. To kwestia pozostawiona poszczególnym państwom i każdy kraj członkowski reguluje utylizację za pomocą własnych rozporządzeń wykonawczych.

Nowości

Już teraz sklepy detaliczne są powszechnie zobowiązane do przyjmowania zużytych urządzeń elektrycznych. Obowiązek ten obejmuje tylko małe urządzenia, o wielkości nieprzekraczającej 25 cm. Mniejsze sklepy detaliczne i rzemieślnicze nie są objęte tym przepisem.

 • Rejestracja jest uspójniana w całej Europie
 • Istnieje tylko jeden formularz, wymagający przedłożenia we wszystkich krajach, w których produkt jest wprowadzany do obrotu
Definicja producenta i rejestracja krajowa

Przedsiębiorstwa mogą wyznaczać pełnomocników ds. poszczególnych rejestracji krajowych zarówno w przypadku sprzedaży swoich urządzeń na odległość, jak i normalnego eksportu. W przyszłości przepisem tym zostanie objęty również handel internetowy.

 


 

Zepsuta świetlówka energooszczędna?

Co zrobić? Zachęcamy użytkowników żarówek Goobay do ochrony środowiska

Jako producent świetlówek kompaktowych i energooszczędnych żarówek LED dbamy nie tylko o minimalne zużycie energii i dłuższy okres eksploatacji. Przykładamy też dużą wagę do bezpieczeństwa klientów i ochrony środowiska. Przy wytwarzaniu naszych produktów dbamy o to, aby wszystkie części nadawały się do recyklingu. Zachęcamy do wspierania naszych starań i wspólnego dążenia do zmniejszania ilości odpadów przez właściwą utylizację zużytych żarówek i świetlówek.

Bez obaw w przypadku uszkodzenia źródła światła

Do produkcji żarówek i świetlówek używamy jedynie niewielkich ilości amalgamu (związanej rtęci), z ciekłej rtęci zrezygnowaliśmy natomiast całkowicie. Uniemożliwia to uwalnianie szkodliwych substancji w przypadku zbicia żarówki, co niweluje ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi.

 

Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia

 

Instrukcje postępowania:
 1. Odłączyć wszystkie bieguny zasilania produktu, wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego, wyłączając produkt lub bezpiecznik.
 2. Wietrzyć pomieszczenie przez ok. 15 minut, otwierając okno i zamykając od zewnątrz drzwi do pomieszczenia.
  • Pozwoli to usunąć pary amalgamu.
  • Amalgam jest stabilnym związkiem rtęci i jest dostępny jedynie podczas pracy w temperaturach na poziomie 100°C jako pary rtęci. Przy ochładzaniu ponownie jest wiązany do stanu stałego.
 3. W tym czasie należy pozwolić żarówce/świetlówce się ochłodzić.
 4. W stosownych przypadkach należy wyjąć pozostałe części z oprawki.
 5. Usunąć stłuczone szkło za pomocą zmiotki i szufelki i/lub odpowiednich rękawiczek. Do usunięcia drobnych części zalecane jest użycie chusteczek jednorazowych lub taśmy klejącej.
  • Nie wolno używać odkurzacza, ponieważ nadmuch powoduje rozproszenie najdrobniejszych cząsteczek w pomieszczeniu!
 6. W razie potrzeby wyczyścić podłogę w miejscu stłuczenia wilgotną ścierką.
 7. Starannie zamknąć wszystkie części, które miały kontakt z rtęcią, w pojemniku i umieścić na nim następujące ostrzeżenie: „Uwaga, może zawierać pozostałości rtęci ze świetlówek kompaktowych”
 8. Oddać pojemnik w lokalnym publicznym punkcie odbioru.

 

Informacje na temat utylizacji

Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Ich składniki muszą być osobno przekazywane do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo utylizowane substancje trujące lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku.

Zgodnie z niemiecką ustawą o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG), konsumenci są zobowiązani do nieodpłatnego zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich eksploatacji do producenta, punktu sprzedaży lub specjalnych, publicznych punktów odbioru. Stosowne szczegóły są zawarte w przepisach poszczególnych krajów. O wymaganiach tych informuje symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi i/lub na opakowaniu. Taka segregacja surowców oraz recykling i utylizacja zużytych urządzeń to ważny wkład w ochronę środowiska.

Dyrektywa WEEE: 2012/19/EU WEEE nr 82898622

Świetlówek kompaktowych nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi! Zawierają one niewielkie ilości trującej rtęci, dlatego wymagają specjalistycznej utylizacji.

Energooszczędne żarówki LED nie zawierają wprawdzie substancji szkodliwych, ze względu na zawartość cennych surowców również muszą być jednak przekazywane do recyklingu. Można je wyrzucać do tych samych pojemników co świetlówki kompaktowe. Niedziałające żarówki można oddać po prostu do punktu odbioru w komunalnym zakładzie gospodarki odpadami lub w sklepie.

 


 

Substancje niebezpieczne w urządzeniach i ich komponentach (RoHS)

Unijna dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach i komponentach (Restriction of Hazardous Substances – RoHS) oraz tzw. „chińskie przepisy RoHS” (Management Methods for Controlling Pollution Caused by Electronic Information Products Regulation – metody zarządzania w celu kontrolowania zanieczyszczenia spowodowanego przez produkty elektroniczne) zawierają ściśle wyznaczone wartości graniczne dla ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli i polibromowanego difenyloeteru. Każdy producent i importer musi ocenić swoje produkty pod kątem zawartości tych substancji, a od 2008 r. może oferować wyłącznie towary zgodne z dyrektywą RoHS. Firma Wentronic nie idzie w kwestii ochrony środowiska na żadne kompromisy i mierzy zawartość określonych substancji we wszystkich produktach ze swojego asortymentu. Uwzględnia przy tym również środki ogniochronne, takie jak polibromowany difenyloeter (DecaBDE). Wszystkie produkty ocenione przez firmę Wentronic zostały uznane za zgodne z dyrektywą RoHS, a wartości granicznych przestrzegamy dobrowolnie już od 2006 r.

 


 

DYREKTYWA 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS II)

Od stycznia 2013 r. obowiązuje nowa dyrektywa RoHS II 2011/65/UE, która zastępuje dotychczasową dyrektywę 2002/95/WE. Producenci i importerzy muszą udokumentować zgodność produktów objętych tą dyrektywą za pomocą znaku CE i deklaracji zgodności. Odrębna deklaracja producenta nie jest więc już potrzebna.

W obszarze zakazanych substancji nie wprowadzono żadnych zmian względem poprzedniej dyrektywy RoHS, wszelkie wartości graniczne dla poszczególnych substancji pozostają tym samym w mocy.

W związku z wdrożeniem zapisów dyrektywy obowiązują następujące terminy:

Klasa urządzeń Termin wdrożenia

 

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 02.01.2013
 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 02.01.2013
 3. Sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny 02.01.2013
 4. Sprzęt RTV 02.01.2013
 5. Sprzęt oświetleniowy 02.01.2013
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne 02.01.2013
 7. Zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny 02.01.2013
 8. Urządzenia medyczne 22.07.2014
 9. Przyrządy nadzoru i kontroli, w tym przyrządy narządu i kontroli w obiektach przemysłowych 22.07.2014
 10. Automaty dystrybucyjne 02.01.2013
 11. Inny sprzęt elektryczny i elektroniczny nieobjęty żadną z powyższych kategorii 22.07.2019

 

Nowością jest tu otwarta kategoria 11, która w przyszłości będzie obejmować również kable i produkty dotychczas wyłączone. Firma Wentronic GmbH już teraz przestrzega wymaganych wartości granicznych również w przypadku tych produktów, które są zaliczane do kategorii objętych okresem przejściowym. Oznaczenie produktów zostanie wprowadzone w podanych terminach wdrożenia.

 


 

Odbiór baterii i akumulatorów zgodnie z niemiecką ustawą o bateriach i akumulatorach (BattG)

Zgodnie z § 11 niemieckiej ustawy o bateriach i akumulatorach BattG od końca 2009 r. każdy konsument jest zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Można je natomiast nieodpłatnie oddać w każdym przeznaczonym do tego punkcie odbioru i zwrotu.

Baterie i akumulatory kupione w firmie Wentronic można po zużyciu oczywiście do nas odesłać lub zwrócić. Firma Wentronic GmbH jest zarejestrowana jako producent w rozumieniu niemieckiej ustawy BattG w niemieckim Federalnym Urzędzie Ochrony Środowiska wraz ze wszystkimi swoimi markami własnymi pod numerem 21000097. Odbiorem zużytych baterii i akumulatorów na zlecenie firmy Wentronic zajmuje się przedsiębiorstwo CCR Deutschland AG. Odbiór zużytych baterii można zorganizować za pomocą następującego formularza:

-> Formularz_utylizacja_baterii (PDF)

 


 

Projektowanie produktów zużywających energię (EuP) z uwzględnieniem kwestii ekologicznych

Na mocy dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Energy-using Products – EuP) urządzenia elektryczne i elektroniczne mają cechować się wyższą efektywnością energetyczną i być bardziej przyjazne dla środowiska. Celem dyrektywy jest oszczędność energii i innych zasobów przy produkcji, użytkowaniu i utylizacji sprzętu. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Wentronic są od 2011 r. zgodne z wytycznymi EuP i zapewniają codzienną oszczędność energii elektrycznej. Nasze zasilacze do laptopów, lampy, narzędzia i in. pomagają w codziennym obniżaniu zużycia energii w trybie czuwania w gospodarstwie domowym.

 

ostatnio oglądane artykuły