Nota prawna

 

 

 

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Aby przestrzegać standardów jakościowych, które sami sobie wyznaczyliśmy, stawiamy na wieloletnie doświadczenie i kompetencje naszych wyselekcjonowanych dostawców. Wymagamy od nich produkcji według najnowszych standardów technologicznych. Oczekujemy przy tym zgodności produktów z uzgodnionymi specyfikacjami i wzorcami. Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasze produkty nie zawierały wad, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub ich własności. W dobrej wierze przestrzegamy obowiązujących reguł dotyczących bezpieczeństwa produktów. Nasze produkty nie zawierają zakazanych substancji i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 


Postępowanie zgodne z przepisami

To, że przestrzegamy przepisów krajów, w których działamy, jest dla nas czymś oczywistym. Trzymamy się ich niezależnie od potencjalnych kar. Łamanie przepisów narusza interesy przedsiębiorstwa. Możliwe skutki to przecież utrata reputacji, postępowanie karne lub utrata zleceń. Postępowanie zgodne z przepisami chroni więc zarówno firmę, jak i jej pracowników. Wszystkie zatrudniane przez nas osoby są zobowiązane do zapoznania się z obowiązującymi ustawami i przepisami oraz ich przestrzegania.

 


Godność człowieka

Szanujemy i wspieramy przestrzeganie międzynarodowych praw człowieka.

 


Środowisko pracy

Podstawą naszych relacji z pracownikami są oprócz praw człowieka podstawowe normy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wentronic nie toleruje pracy dzieci ani pracy przymusowej w jakiejkolwiek postaci, nie godzimy się też na żadną formę wyzysku. Przy zatrudnianiu stosujemy przepisy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Wszystkich pracowników obowiązują też aktualne przepisy BHP. Pracownicy mogą rozwiązać stosunek pracy przy zachowaniu odpowiednich terminów wypowiedzenia.

Odrzucamy wszelkie przejawy nierównego traktowania czy dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy pochodzenie, wyznanie lub światopogląd. Odcinamy się też od wszelkich zachowań o charakterze dyskryminującym. Nie tolerujemy dyskryminacji ani molestowania naszych pracowników.

 


Uczciwa konkurencja

Zawsze przestrzegamy przepisów o ochronie konkurencji. Nie zawieramy porozumień z naszymi rywalami. Niedopuszczalne są w szczególności porozumienia co do warunków i cen oraz regionalny podział rynków.

Przyjmowanie korzyści może stanowić duże ryzyko dla naszego przedsiębiorstwa i naszych pracowników. Dlatego nie wolno wręczać ani przyjmować niedozwolonych korzyści.

W przypadku przyjmowania i wręczania prezentów i upominków należy zachować powściągliwość. W żadnym razie nie mogą one mieć formy wymagającej od przyjmującego zachowania ich w tajemnicy ani zobowiązującej go do odwzajemnienia się podarunkiem czy inną korzyścią o dużej wartości. Należy rygorystycznie oddzielać interesy prywatne od zawodowych. Nie wolno wykorzystywać naszej działalności do uzyskiwania korzyści prywatnych. Należy w miarę możliwości unikać udzielania naszym partnerom handlowym zleceń prywatnych. Nie wolno też faworyzować partnerów handlowych ze względu na interesy prywatne.

 


Własność intelektualna

Wentronic oczekuje od swoich partnerów handlowych przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej oraz niedopuszczania do świadomego, umyślnego naruszania praw własności intelektualnej firmy Wentronic lub osób trzecich.

 


Środowisko

Firma Wentronic jest nastawiona na nieprzerwany rozwój krajowy i międzynarodowy. Bierze przy tym pod uwagę wspólne interesy wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego przy podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych i biznesowych kładziemy duży nacisk na środowisko i zdrowie publiczne. Wentronic dąży przy tym do nieprzerwanej optymalizacji wszystkich procesów przez przestrzeganie obowiązujących regulacji i przepisów w obszarze gospodarowania odpadami, emisji szkodliwych substancji i gospodarki wodnej. Współpracuje przy tym z klientami i dostawcami, aby eliminować lub minimalizować ilość odpadów powstających w naszej działalności. Tego samego oczekujemy w jednakowym stopniu od naszych partnerów handlowych.

 


Realizacja i przestrzeganie naszych zasad

Każdy pracownik ma swój wkład w realizację naszych zasad. Zasady te – tak jak wszystkie nasze procesy – są nieprzerwanie aktualizowane i dostosowywane do nowych okoliczności i sytuacji. Dlatego prosimy wszystkich pracowników o śmiałe zwracanie się z wątpliwościami, pytaniami lub propozycjami modyfikacji do swoich przedłożonych lub do innych odpowiedzialnych za te kwestie pracowników.

 

 

ostatnio oglądane artykuły