Code of Conduct

 

 

 

Jakość i bezpieczeństwo produktów:

Aby zapewnić przestrzeganie standardów jakości, które sami sobie wyznaczyliśmy, polegamy na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach wybranych dostawców. Od naszych dostawców oczekujemy, że będą prowadzić działalność produkcyjną według najnowszych standardów technologicznych. Dodatkowo wytwarzane produkty muszą być zgodne z ustalonymi specyfikacjami i wzorami. Kładziemy duży nacisk na to, aby nasze produkty były pozbawione wad, które mogłoby stwarzać zagrożenie dla zdrowia, życia i własności użytkowników. Przestrzegamy – w dobrej wierze – obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktu, a nasze produkty są pozbawione niedozwolonych substancji i odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom prawnym.

 


Postępowanie zgodnie z prawem:

Rzeczą oczywistą jest dla nas przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność. Zasada ta ma zastosowanie niezależnie od ewentualnych kar. Postępowanie wbrew prawu narusza interesy przedsiębiorstwa. Możliwymi konsekwencjami są utrata reputacji, postępowanie karne lub utrata zleceń. Postępowanie zgodnie z prawem przyczynia się nie tylko do ochrony przedsiębiorstwa, lecz także do ochrony pracowników. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zasięgania informacji o przepisach i regulacjach obowiązujących w obszarze naszej działalności oraz do ich przestrzegania.

 


Godność ludzka:

Szanujemy i propagujemy przestrzeganie praw człowieka uznanych na szczeblu międzynarodowym.

 


Środowisko pracy:

Naszych pracowników zatrudniamy z poszanowaniem podstawowych norm pracy zatwierdzonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz praw człowieka. Firma Wentronic nie toleruje żadnej formy pracy nieletnich i pracy przymusowej, ani wyzysku. W odniesieniu do rekrutacji i zatrudnienia zastosowanie mają przepisy prawne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Oprócz tego wszyscy pracownicy podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Pracownicy mają prawo do zakończenia stosunku zatrudnienia z zachowaniem ustalonego terminu wypowiedzenia.

Nie tolerujemy nierównego, pogardliwego lub dyskryminującego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, religię lub światopogląd. Ponadto sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji lub molestowania naszych pracowników.

 


Zapewnienie uczciwej konkurencji:

Zawsze należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony konkurencji. Porozumiewanie się z naszą konkurencją jest zabronione. W szczególności zabrania się ustalania warunków i cen, a także wpływania na regionalny podział rynków.

Przyjmowanie jakichkolwiek korzyści może stanowić duże ryzyko dla naszego przedsiębiorstwa i dla naszych pracowników. Z tego względu nie wolno ani przekazywać, ani przyjmować niedozwolonych korzyści.

Przy wręczaniu lub przyjmowaniu prezentów i innych form uznania należy zachować powściągliwość. W żadnym razie nie mogą one powodować, że odbiorca musi ukryć ich przyjęcie albo zobowiązać się do świadczenia wzajemnego. Wymagane jest ścisłe rozdzielenie interesów prywatnych i zawodowych. Wykorzystywanie naszej działalności nie może prowadzić do pozyskania korzyści prywatnych. W miarę możliwości należy unikać angażowania partnerów biznesowych w sprawy prywatne. Nie wolno faworyzować konkretnych partnerów biznesowych ze względów prywatnych.

 


Własność intelektualna:

Od swoich partnerów biznesowych firma Wentronic oczekuje przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących praw autorskich i innych form własności intelektualnej, jak również tego, że nie będą naruszać w sposób świadomy i umyślny własności intelektualnej firmy Wentronic i osób trzecich.

 


Środowisko naturalne:

Firma Wentronic jest nastawiona na ciągły wzrost krajowy i międzynarodowy, z uwzględnieniem wspólnych interesów wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego przy podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych i biznesowych kładziemy duży nacisk na środowisko naturalne i zdrowie publiczne. Firma Wentronic dąży przy tym do ciągłego udoskonalania wszystkich procesów poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących gospodarowania odpadami, emisji i wody w ramach współpracy z klientami i dostawcami, aby zapobiec powstawaniu odpadów w procesie biznesowym lub maksymalnie je ograniczyć. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

 


Wdrażanie i przestrzeganie naszych zasad:

Każdy pracownik wnosi wkład w naszą działalność według ustalonych zasad. Zasady te – tak samo jak wszystkie nasze procesy – podlegają ciągłej poprawie oraz są dostosowywane do nowych okoliczności i wpływów. W związku z tym prosimy wszystkich pracowników, aby w razie niejasności, pytań lub propozycji dostosowania zasad skontaktowali się ze swoimi przełożonymi lub innymi osobami odpowiedzialnymi.

 

 

ostatnio oglądane artykuły