Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz obowiązujących firmę Wentronic GmbH przepisów krajowych z zakresu ochrony danych osobowych (ustawa UE o dostosowaniu i wdrożeniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (DSAnpUG-EU) / niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG)). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Wentronic GmbH ma na celu przekazanie Państwu informacji o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych otrzymają Państwo informacje o przysługujących Państwu prawach.

W celu korzystania z naszej strony internetowej zasadniczo nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Jednak aby umożliwić nam w indywidualnych przypadkach oferowanie usług, może się zdarzyć, że będą nam potrzebne Państwa dane osobowe, na przykład w celu wysyłki materiałów informacyjnych, zamówionych towarów, udzielenia odpowiedzi na indywidualne zapytania lub rejestracji w naszych serwisach online. Jeśli tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, ale nie ma podstawy prawnej, osobę, której dane dotyczą, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Firma Wentronic GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne mające na celu możliwie niezawodną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Administratorem w rozumieniu RODO i DSAnpUG-EU / BDSG oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig
Telefon +49 (531) 21058 – 0
Faks Tel. 49 (531) 21058 – 22
E-mail office@wentronic.com

Zarząd: Michael Wendt, Marcus Wendt

Inspektorem ochrony danych administratora danych osobowych jest:

Pan Stephan Toleikis, firma Thosa-Datenschutz UG (z ograniczeniem odpowiedzialności)
Hans-Böckler-Allee 26, 30173 Hannover
E-mail Datenschutz@wentronic.com

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

Dla przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się zobowiązana prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane z powodu żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu zachowania prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa lub strony trzeciej i interesy, prawa podstawowe oraz swobody podstawowe osoby, której danej dotyczą nie mają charakteru nadrzędnego nad wymienionym wyżej interesem, to podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osoby spoza UE / EWG (tzw. kraje trzeciego Świata, w tym USA), której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 45 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).


Pliki cookie

Pliki cookie to specyficzne znaczniki identyfikacyjne, które są przekazywane na twardy dysk Państwa komputera lub na inne urządzenie końcowe, aby umożliwić naszym systemom np. rozpoznawanie urządzeń użytkownika.

Ponadto pliki cookie są przez nas stosowane również w innych celach. Pliki cookie pozwalają nam na przykład na

  • automatyczne rozpoznawanie użytkownika w chwili logowania się na naszą stronę internetową. Umożliwia to kierowanie do Państwa indywidualnych ofert na konkretne produkty, wzgl. oferowanie innych funkcji i usług.
  • Publikację na stronie internetowej Wentronic GmbH treści, w tym reklam, które są dostosowane do Państwa zainteresowań.
  • Przeprowadzanie badań i diagnoz w celu poprawy treści, produktów i świadczeń.
  • Zapobieganie usiłowaniom oszustwa.
  • Poprawę bezpieczeństwa.

Zaletą plików cookie jest to, że mogą Państwo skorzystać dzięki nim z wielu naszych ofert (usług/funkcji). Jeśli nie zgodzą się Państwo na zapisywanie plików cookie lub zablokują pliki cookie w inny sposób, może się okazać, że korzystanie z pozostałych produktów lub usług wymagających logowania będzie niemożliwe.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie osób trzecich, które pozwalają nam na poprawę jakości treści, które oferujemy Państwu podczas Państwa wizyty. Te pliki cookie mogą zbierać Państwa adres IP i nieosobowe dane dotyczące Państwa wizyt. Odbywa się to całkowicie anonimowo i nie zawiera imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub jakichkolwiek innych danych osobowych. Dla zalogowanych gości zbieramy tylko jeden zaszyfrowany identyfikator, którego nie można użyć do identyfikacji użytkownika. Ponadto, pliki cookie są wykorzystywane do zbierania anonimowych, statystycznych informacji o zachowaniach nawigacyjnych użytkowników na naszej stronie internetowej. Pliki te wygasają po roku.

W sekcji „Pomoc” w menu większości przeglądarek internetowych znajdą Państwo informację, w jaki sposób zablokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa komputerze, ewentualnie jak wyłączyć obsługę wszystkich plików cookie. Podobne funkcje, takie jak pliki cookie typu flash stosowane przez dodatki do przeglądarki, można wyłączyć lub usunąć poprzez zmiany ustawień dodatków do przeglądarki lub poprzez stronę internetową producenta dodatku.

Oprócz danych osobowych w momencie wyświetlenia naszej strony internetowej gromadzone są, częściowo automatycznie, informacje, które nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby, takie jak stosowana przeglądarka, system operacyjny, liczba odwiedzin itp. Dane te są przez nas gromadzone wyłącznie w celach statystycznych, aby kontynuować optymalizację naszej strony internetowej i doskonalić nasze oferty internetowe oraz zwiększać ich atrakcyjność. Gromadzenie i zapisywanie danych odbywa się wyłącznie w formie zanonimizowanej lub spseudonimizowanej i wyklucza możliwość jakiejkolwiek identyfikacji Państwa jako osoby fizycznej.

Dla zalogowanych użytkowników nasza strona internetowa wykorzystuje również polecenia JavaScript do zbierania danych dotyczących przeglądania i zakupu. Informacje te są wykorzystywane w celu wzbogacenia Państwa profilu klienta i zapewnienia Państwu indywidualnego doświadczenia we wszystkich naszych punktach kontaktowych.

Firma Wentronic GmbH przetwarza i zapisuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich zapisywania lub jeśli zostało to przewidziane w ustawach lub przepisach dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, wzgl. innego ustawodawcy, którym podlega firma Wentronic GmbH.

Jeśli cel zapisywania ustanie, wzgl. jeśli obowiązuje przewidziany w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej lub w innych ustawach okres przechowywania danych, dane osobowe są blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami prawa.

Są Państwo uprawnieni do otrzymania w każdej chwili i bez podawania przyczyny bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas i należących do Państwa danych osobowych. Mogą Państwo żądać od nas w każdej chwili zablokowania, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, wzgl. sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu Państwa danych osobowych w formie zanonimizowanej lub spseudonimizowanej w celach optymalizacji naszej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (na przykład Krajowego Inspektora Danych Osobowych Dolnej Saksonii), jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Firma Wentronic GmbH gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może się odbyć również na drodze elektronicznej. Ma to miejsce w szczególności wówczas, jeśli kandydat prześle drogą elektroniczną, na przykład mailem, swoje dokumenty aplikacyjne do administratora danych osobowych. Jeśli firma Wentronic GmbH zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane są zapisywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli firma Wentronic GmbH nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte automatycznie po upływie sześciu miesięcy od przekazania decyzji odmownej, o ile usunięciu tych danych nie stoją na przeszkodzie żadne inne uzasadnione interesy administratora danych osobowych. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest, na przykład, ciężar dowodu w postępowaniu przewidzianym w niemieckiej ogólnej ustawie o równym traktowaniu (AGG).

Strona internetowa Wentronic GmbH korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk serwerów firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, aby umożliwić nam analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

W razie aktywacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na tej stronie i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora tej strony internetowej.

Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach stosowania narzędzia Google Analytics adres IP nie będzie w żadnym wypadku zestawiany przez firmę Google z innymi danymi. Wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie; jednak należy uwzględnić, że w takiej sytuacji korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony nie będzie możliwe. Ponadto można uniemożliwić zapisywanie generowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) i ich przetwarzanie przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Wskazujemy na to, że niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i w związku z tym przetwarzane są tylko skrócone adresy IP w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego odniesienia do konkretnej osoby.

Pozostałe informacje i obowiązujące postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych firmy Google mogą zostać wyświetlone pod adresami https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Cele przetwarzania: Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na tej stronie i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora tej strony internetowej.

Podstawa prawna: Podstawą prawną stosowania Google Analytics jest zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a RODO

Odbiorca / kategorie odbiorców: Odbiorcą zebranych danych jest Google.

Przekazywanie do państw trzecich: Przekazywanie do państw trzecich: Dane osobowe będą przekazane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. o RODO.

Okres przechowywania danych: Przesyłane przez nas pliki cookie, identyfikator użytkownika (np. User-ID) lub identyfikatory reklamowe powiązanych danych są usuwane automatycznie po 14 miesiącach. Usuwanie danych po upływie okresu ich przechowywania następuje automatycznie raz w miesiącu.

Pod tym linkiem znajduje się dokładny opis usługi Google Analytics https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/.

Strona internetowa firmy Wentronic GmbH korzysta z systemu reklamowego online „Google AdWords”, a w ramach Google AdWords ‒ ze śledzenia konwersji. Plik cookie do śledzenia konwersji jest zapisywany w momencie, gdy użytkownik kliknie ogłoszenie umieszczone przez Google. Pliki cookie to niewielkie dane tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osoby. Jeżeli użytkownik korzysta z określonych podstron naszej strony internetowej, a plik cookie nie stracił swojej ważności, firma Google i my możemy rejestrować kliknięcia na ogłoszenia i przekierowania na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tym samym niemożliwe jest śledzenie plików cookie poprzez strony internetowe klientów Google AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają z narzędzia śledzenia konwersji. Klienci uzyskują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji umożliwiających im indywidualną identyfikację użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może wyrazić sprzeciw, dezaktywując zapisywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Wówczas jego działania nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Pod poniższym adresem internetowym znajdą Państwo pozostałe informacje dotyczące postanowień z zakresu ochrony danych firmy Google: http://www.google.pl/policies/privacy/.

Jeśli zaprenumerujesz nasz biuletyn, będziesz otrzymywać najnowsze informacje o nowych produktach, cenne wskazówki, nowości i ekskluzywne oferty. Po rejestracji otrzymasz e-mail potwierdzający z linkiem aktywacyjnym, aby rozpocząć otrzymywanie newslettera. Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszego newslettera, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji klikając na link „Anuluj subskrypcję” w stopce jednego z naszych newsletterów, odwiedzając Centrum Biuletynów pod myWentronic i anulując tam swoją subskrypcję.

Jeśli zapisałeś się do newslettera, dane osobowe podane podczas rejestracji zostaną wykorzystane do wysyłania Ci indywidualnych biuletynów. Żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Na cele analizy statystycznej w ramach uzasadnionych interesów własnych, również celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług doradczych i obsługi naszych klientów, a także zorientowanego na potrzeby rozwoju produktów niektóre wybrane dane przekazujemy w formie zanonimizowanej do Instytutu Badań Rynkowych GfK w Norymberdze, przy czym przekazywanie i przetwarzanie danych przez Instytut GfK odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Klienci mogą w każdej chwili sprzeciwić się przekazywaniu i wykorzystywaniu w ten sposób danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Kontakt

Prosimy o kontakt w przypadku dodatkowych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. To samo dotyczy uzyskania informacji, zablokowania oraz żądania usunięcia lub sprostowania Państwa danych osobowych, a także odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.