Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz obowiązujących firmę Wentronic GmbH przepisów krajowych z zakresu ochrony danych osobowych (ustawa UE o dostosowaniu i wdrożeniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (DSAnpUG-EU) / niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG)). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Wentronic GmbH ma na celu przekazanie Państwu informacji o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych otrzymają Państwo informacje o przysługujących Państwu prawach.

W celu korzystania z naszej strony internetowej zasadniczo nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Jednak aby umożliwić nam w indywidualnych przypadkach oferowanie usług, może się zdarzyć, że będą nam potrzebne Państwa dane osobowe, na przykład w celu wysyłki materiałów informacyjnych, zamówionych towarów, udzielenia odpowiedzi na indywidualne zapytania lub rejestracji w naszych serwisach online. Jeśli tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, ale nie ma podstawy prawnej, osobę, której dane dotyczą, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Firma Wentronic GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne mające na celu możliwie niezawodną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Administratorem w rozumieniu RODO i DSAnpUG-EU / BDSG oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig
Telefon +49 (531) 21058 – 0
Faks Tel. 49 (531) 21058 – 22
E-mail office@wentronic.com

Zarząd: Michael Wendt, Marcus Wendt

Inspektorem ochrony danych administratora danych osobowych jest:

Pan Stephan Toleikis, firma Thosa-Datenschutz UG (z ograniczeniem odpowiedzialności)
Hans-Böckler-Allee 26, 30173 Hannover
E-mail Datenschutz@wentronic.com

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

Dla przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się zobowiązana prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane z powodu żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu zachowania prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa lub strony trzeciej i interesy, prawa podstawowe oraz swobody podstawowe osoby, której danej dotyczą nie mają charakteru nadrzędnego nad wymienionym wyżej interesem, to podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osoby spoza UE / EWG (tzw. kraje trzeciego Świata, w tym USA), której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 45 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Pliki cookie

Pliki cookie to specyficzne znaczniki identyfikacyjne, które są przekazywane na twardy dysk Państwa komputera lub na inne urządzenie końcowe, aby umożliwić naszym systemom np. rozpoznawanie urządzeń użytkownika.

Ponadto pliki cookie są przez nas stosowane również w innych celach. Pliki cookie pozwalają nam na przykład na

  • automatyczne rozpoznawanie użytkownika w chwili logowania się na naszą stronę internetową. Umożliwia to kierowanie do Państwa indywidualnych ofert na konkretne produkty, wzgl. oferowanie innych funkcji i usług.
  • Publikację na stronie internetowej Wentronic GmbH treści, w tym reklam, które są dostosowane do Państwa zainteresowań.
  • Przeprowadzanie badań i diagnoz w celu poprawy treści, produktów i świadczeń.
  • Zapobieganie usiłowaniom oszustwa.
  • Poprawę bezpieczeństwa.

Zaletą plików cookie jest to, że mogą Państwo skorzystać dzięki nim z wielu naszych ofert (usług/funkcji). Jeśli nie zgodzą się Państwo na zapisywanie plików cookie lub zablokują pliki cookie w inny sposób, może się okazać, że korzystanie z pozostałych produktów lub usług wymagających logowania będzie niemożliwe.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie osób trzecich, które pozwalają nam na poprawę jakości treści, które oferujemy Państwu podczas Państwa wizyty. Te pliki cookie mogą zbierać Państwa adres IP i nieosobowe dane dotyczące Państwa wizyt. Odbywa się to całkowicie anonimowo i nie zawiera imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub jakichkolwiek innych danych osobowych. Dla zalogowanych gości zbieramy tylko jeden zaszyfrowany identyfikator, którego nie można użyć do identyfikacji użytkownika. Ponadto, pliki cookie są wykorzystywane do zbierania anonimowych, statystycznych informacji o zachowaniach nawigacyjnych użytkowników na naszej stronie internetowej. Pliki te wygasają po roku.

W sekcji „Pomoc” w menu większości przeglądarek internetowych znajdą Państwo informację, w jaki sposób zablokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa komputerze, ewentualnie jak wyłączyć obsługę wszystkich plików cookie. Podobne funkcje, takie jak pliki cookie typu flash stosowane przez dodatki do przeglądarki, można wyłączyć lub usunąć poprzez zmiany ustawień dodatków do przeglądarki lub poprzez stronę internetową producenta dodatku.

Oprócz danych osobowych w momencie wyświetlenia naszej strony internetowej gromadzone są, częściowo automatycznie, informacje, które nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby, takie jak stosowana przeglądarka, system operacyjny, liczba odwiedzin itp. Dane te są przez nas gromadzone wyłącznie w celach statystycznych, aby kontynuować optymalizację naszej strony internetowej i doskonalić nasze oferty internetowe oraz zwiększać ich atrakcyjność. Gromadzenie i zapisywanie danych odbywa się wyłącznie w formie zanonimizowanej lub spseudonimizowanej i wyklucza możliwość jakiejkolwiek identyfikacji Państwa jako osoby fizycznej.

Dla zalogowanych użytkowników nasza strona internetowa wykorzystuje również polecenia JavaScript do zbierania danych dotyczących przeglądania i zakupu. Informacje te są wykorzystywane w celu wzbogacenia Państwa profilu klienta i zapewnienia Państwu indywidualnego doświadczenia we wszystkich naszych punktach kontaktowych.

Firma Wentronic GmbH przetwarza i zapisuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich zapisywania lub jeśli zostało to przewidziane w ustawach lub przepisach dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, wzgl. innego ustawodawcy, którym podlega firma Wentronic GmbH.

Jeśli cel zapisywania ustanie, wzgl. jeśli obowiązuje przewidziany w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej lub w innych ustawach okres przechowywania danych, dane osobowe są blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami prawa.

Są Państwo uprawnieni do otrzymania w każdej chwili i bez podawania przyczyny bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas i należących do Państwa danych osobowych. Mogą Państwo żądać od nas w każdej chwili zablokowania, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, wzgl. sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu Państwa danych osobowych w formie zanonimizowanej lub spseudonimizowanej w celach optymalizacji naszej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (na przykład Krajowego Inspektora Danych Osobowych Dolnej Saksonii), jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Firma Wentronic GmbH gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może się odbyć również na drodze elektronicznej. Ma to miejsce w szczególności wówczas, jeśli kandydat prześle drogą elektroniczną, na przykład mailem, swoje dokumenty aplikacyjne do administratora danych osobowych. Jeśli firma Wentronic GmbH zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane są zapisywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli firma Wentronic GmbH nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte automatycznie po upływie sześciu miesięcy od przekazania decyzji odmownej, o ile usunięciu tych danych nie stoją na przeszkodzie żadne inne uzasadnione interesy administratora danych osobowych. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest, na przykład, ciężar dowodu w postępowaniu przewidzianym w niemieckiej ogólnej ustawie o równym traktowaniu (AGG).

Strona internetowa Wentronic GmbH korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk serwerów firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, aby umożliwić nam analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

W razie aktywacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na tej stronie i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora tej strony internetowej.

Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach stosowania narzędzia Google Analytics adres IP nie będzie w żadnym wypadku zestawiany przez firmę Google z innymi danymi. Wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie; jednak należy uwzględnić, że w takiej sytuacji korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony nie będzie możliwe. Ponadto można uniemożliwić zapisywanie generowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) i ich przetwarzanie przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Wskazujemy na to, że niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i w związku z tym przetwarzane są tylko skrócone adresy IP w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego odniesienia do konkretnej osoby.

Pozostałe informacje i obowiązujące postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych firmy Google mogą zostać wyświetlone pod adresami https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Cele przetwarzania: Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na tej stronie i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora tej strony internetowej.

Podstawa prawna: Podstawą prawną stosowania Google Analytics jest zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a RODO

Odbiorca / kategorie odbiorców: Odbiorcą zebranych danych jest Google.

Przekazywanie do państw trzecich: Przekazywanie do państw trzecich: Dane osobowe będą przekazane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. o RODO.

Okres przechowywania danych: Przesyłane przez nas pliki cookie, identyfikator użytkownika (np. User-ID) lub identyfikatory reklamowe powiązanych danych są usuwane automatycznie po 14 miesiącach. Usuwanie danych po upływie okresu ich przechowywania następuje automatycznie raz w miesiącu.

Pod tym linkiem znajduje się dokładny opis usługi Google Analytics https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Google Ads” (dawniej Google AdWords), usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej „Google”). Google Ads umożliwia nam zwrócenie uwagi na nasze atrakcyjne oferty za pomocą nośników reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „AdServers”. W tym celu stosujemy tzw. pliki cookie AdServer, dzięki którym można zmierzyć niektóre parametry pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisze plik cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach. Nie mają one na celu identyfikacji użytkownika. Następujące informacje są zazwyczaj przechowywane jako wartości analityczne dla tego pliku cookie: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu), informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce być już adresatem). Dzięki tym plikom cookie Google może rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Ads, a plik cookie zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient będą w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads przypisany jest inny plik cookie. Cookies nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów Ads. My sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy od Google tylko oceny statystyczne. Dzięki tym ocenom możemy rozpoznać, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych związanych z korzystaniem z narzędzi reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google w ramach korzystania z Google Ads. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, Google otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął na jedną z naszych reklam. Jeśli użytkownik posiada konto użytkownika w Google i jest zarejestrowany, Google może przypisać wizytę do jego konta użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że Google uzyska i zapisze Twój adres IP.

Korzystamy z Google Ads w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności w celu wyświetlania Państwu odpowiednich i interesujących reklam, poprawy raportów dotyczących wyników kampanii oraz uczciwego obliczania kosztów reklamy. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. p1. 1 lit. f) DSGVO.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Możliwe jest również uniemożliwienie zapisywania plików cookie poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” (https://www.google.de/settings/ads). Chcielibyśmy zaznaczyć, że to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje pliki cookie. Ponadto można dezaktywować reklamy oparte na zainteresowaniach za pomocą linku http://optout.aboutads.info. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie również usunięte po usunięciu plików cookie.

Informacje osób trzecich: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawiania i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

Ta witryna korzysta z usługi Inxmail do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest firma Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Niemcy.
Inxmail to usługa, dzięki której można między innymi organizować i analizować wysyłanie biuletynów. Dane wprowadzone przez użytkownika w celu otrzymywania biuletynów są przechowywane na serwerach firmy Inxmail. Podczas wysyłania biuletynów za pomocą programu Inxmail możemy ustalić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i jakie ewentualne łącza zostały kliknięte. Inxmail umożliwia również podział odbiorców biuletynu na różne kategorie (tzw. tagowanie). W tym przypadku odbiorców biuletynu można podzielić np. według płci lub relacji z klientem (np. klient lub potencjalny zainteresowany). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Inxmail analizowała jego dane, musi zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu w każdej wiadomości z biuletynem zamieszczamy odpowiedni link.

Dane przekazane przez użytkownika w celu otrzymywania biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z biuletynu i zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów firmy Inxmail po wypisaniu się z biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej). Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych Inxmail pod adresem inxmail.de/datenschutz. Z firmą Inxmail zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień (AVV), w której zobowiązujemy firmę Inxmail do ochrony danych odbiorców naszego biuletynu i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Na cele analizy statystycznej w ramach uzasadnionych interesów własnych, również celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług doradczych i obsługi naszych klientów, a także zorientowanego na potrzeby rozwoju produktów niektóre wybrane dane przekazujemy w formie zanonimizowanej do Instytutu Badań Rynkowych GfK w Norymberdze, przy czym przekazywanie i przetwarzanie danych przez Instytut GfK odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Klienci mogą w każdej chwili sprzeciwić się przekazywaniu i wykorzystywaniu w ten sposób danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Na naszej stronie internetowej używamy „Facebook Pixel”, usługi świadczonej przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwanej dalej: „Meta”). Piksel Facebooka umożliwia Facebookowi wyświetlanie naszych reklam na Facebooku, tzw. „Facebook Ads”, tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, w szczególności tym, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub określonymi tematami lub produktami. Piksel Facebooka umożliwia sprawdzenie, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu w naszą reklamę na Facebooku. Facebook Pixel wykorzystuje między innymi cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku za pomocą swojego konta użytkownika, Państwa wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana na Państwa koncie użytkownika. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te mogą być jednak powiązane przez Facebook z Państwa kontem użytkownika. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Facebook za pomocą Piksela Facebooka. O ile nam wiadomo, Meta otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął na jedną z naszych reklam. Jeśli masz konto użytkownika w serwisie Facebook i jesteś zarejestrowany, Meta może przypisać wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogował się, możliwe jest, że Meta pozna i zapisze jego adres IP i ewentualnie inne cechy identyfikacyjne.

Piksel Facebooka wykorzystujemy do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania odpowiednich i interesujących dla Państwa reklam na Facebooku, a tym samym do ulepszania naszej oferty, czynienia jej bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika i unikania irytujących reklam. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO (zgoda).1

W każdej chwili można cofnąć zgodę na wyżej wymienione zbieranie danych przez Facebook Pixel i wykorzystywanie ich do wyświetlania reklam na Facebooku. Ustawienia dotyczące tego, jakie rodzaje reklam są wyświetlane użytkownikowi w ramach Facebooka, można wprowadzić na następującej stronie internetowej: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie. Ponadto za pośrednictwem następujących stron internetowych można dezaktywować pliki cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych:

Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie również usunięte po usunięciu plików cookie.

Informacje o dostawcy zewnętrznym: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Dalsze informacje na temat ochrony danych przez zewnętrznego dostawcę można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacy. Informacje na temat

Spersonalizowane informacje i oferty trbo GmbH, Römerstrasse 6, 80801 Monachium (http://www.trbo.com/) Chcemy jak najlepiej zaprojektować naszą stronę internetową i w tym celu współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, których narzędzia śledzenia wykorzystujemy do zarządzania i ulepszania naszych usług online, w szczególności do pomiaru korzystania z naszych usług online oraz skuteczności naszych reklam online. Pomaga nam to zrozumieć, które strony są szczególnie atrakcyjne dla użytkowników naszych serwisów, jakie produkty najbardziej interesują naszych klientów oraz jakie indywidualne oferty powinniśmy w każdym przypadku kierować do użytkowników naszej witryny. Dane gromadzone i wykorzystywane w tym kontekście są zawsze przechowywane wyłącznie pod pseudonimem (np. losowy numer identyfikacyjny) i nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika (np. nazwisko, adres itp.). O ile zewnętrzni usługodawcy uzyskują dostęp do danych, odbywa się to wyłącznie w naszym imieniu i pod naszą kontrolą. Z technicznego punktu widzenia stosowane narzędzia śledzące wykorzystują w szczególności tzw. pliki „cookie” i „sygnalizatory WWW” do gromadzenia następujących informacji: Które strony są odwiedzane, kiedy, jak często i w jakiej kolejności, jakie produkty są wyszukiwane, jakie łącza lub oferty są klikane oraz jakie zamówienia są składane. Jeśli nie chcesz, abyśmy zbierali i wykorzystywali informacje o Twoim korzystaniu ze strony internetowej w ten sposób, możesz się temu sprzeciwić, korzystając z następującego linku (tzw. „opt-out”): https://www.trbo.com/en/opt-out/.
W tym celu zostanie ustawiony dla Ciebie odpowiedni plik cookie opt-out, który nie zawiera żadnych danych nadających się do śledzenia, lecz jedynie umożliwia rozpoznanie Twojego sprzeciwu wobec gromadzenia danych, aby nie było ono już realizowane.
dezaktywuj trbo Łącze: https://www.trbo.com/en/opt-out/

Kontakt

Prosimy o kontakt w przypadku dodatkowych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. To samo dotyczy uzyskania informacji, zablokowania oraz żądania usunięcia lub sprostowania Państwa danych osobowych, a także odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.